خبرگزاری فارس: 

اقبال خوانندگان «روایت براده‌ها» را به 23 هزار جلد رساند