فیلم کامل اجرای «بیانیه مشاغل مرتبط با تریاک» در مراسم جشن 4سالگی دکتر سلام