ببخشید با دماغ زدم تو مشتتون!


درینگ درینگ...

نماینده: الو سلام آقای مامور؟

مامور: سلام آقای نماینده من معذرت می‌خوام من شرمنده من واقعا نمی‌دونم چطوری عذرخواهی کنم

نماینده: نه خواهش می‌کنم به هرحال...

مامور: به هرحال من نباید جلوی شمارو می‌گرفتم واقعا ببخشید که با دماغ زدم تو مشتتون

نماینده: عیبی نداره شما هم ببخشید من باید از اونورتر رد می‌شدم که مشتم نگیره به دماغ شما

مامور: خواهش می‌کنم شما هم فشار کاری روتون زیاد بود اشتباه از من بود من باید خودم مواظب دماغم می‌شدم

 

 روزنامه وطن امروز